Daily Archives: Tháng Tám 22nd, 2016

Quy trình và hướng dẫn xây dựng Key Performance Indicator (KPI) – chỉ số đánh giá thực hiện công việc

Key Performance Indicator (KPI) – chỉ số đánh giá thực hiện công việc là “thước đo” chính để đo lường hiệu quả làm việc của nhân viên vào mỗi tháng, cũng như sẽ là căn cứ cho các quyết định khen thưởng, kỷ luật tương ứng. Sau đây là những điều cơ bản về KPI: …

Tiếp tục đọc